fi

Den registeransvarigas namn

Oy Kone Wuorio Maskin AB

Adress

Wuoriogränd 4, 25700 Kemiö

Kontaktperson i frågor som rör registret

Ilkka Juva
ilkka.juva@konewuorio.fi

Registrets namn

Oy Kone Wuorio AB:s personkontaktregister

Syftet med hanteringen av personuppgifter

Kontaktuppgifterna i registret används för Oy Kone Wuorio AB:s marknadsföring och försäljning samt för analysering och utveckling av nättjänsten.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter:
•Namn
•E-postadress
•Adress
•Telefonnummer
•Företag
•Respons som personen gett / annat innehåll i meddelandet

Normala källor

Användaruppgifter som samlats in via nättjänsten (Prenumeration på nyhetsbrev eller annan blankett som fylls i på nätet).

Normalt utlämnande av uppgifter eller överföring utanför EU eller EES

Uppgifter lämnas inte ut till andra än Oy Kone Wuorio AB.

Principer för registerskyddet

Uppgifterna i registret finns på en server som är skyddad enligt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. För användningen krävs användaridentifikation som beviljats av huvudanvändaren.

Rätt till insyn

Var och en vars uppgifter finns sparade i registret har rätt att granska dessa uppgifter. Begäran görs via e-post till kontaktpersonens e-postadress.

Rätt att kräva ändring av uppgifterna

Var och en vars uppgifter finns sparade i registret har rätt att granska dessa uppgifter och kräva att uppgifterna vid behov korrigeras. Begäran om korrigering görs via e-post till kontaktpersonens e-postadress.

Övriga rättigheter som gäller hantering av personuppgifter

En person har rätt att förbjuda att den registeransvariga använder uppgifter om honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och marknadsförings- och opinionsundersökningar. Om personen vill förbjuda sådan användning ska han eller hon göra det genom att kontakta den registeransvariga via e-post.

Back to top